P90096918_highRes

REGULAMIN.

Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana z siedzibą w Warszawie („Fundacja”) oraz BMW Group Polska są organizatorami konkursu BMW/URBAN/TRANSFORMS („Konkurs”), który ma wyłonić najlepszy projekt poprawy jakości przestrzeni miejskiej, realizujący idee zrównoważonego rozwoju, dzięki któremu miasto może się stać miejscem bardziej przyjaznym dla mieszkańców.
Zwycięski projekt otrzyma dofinansowanie w wysokości 100 000 zł przeznaczonych na jego realizację.

1. Cel Konkursu

Celem Konkursu jest wybranie najlepszego projektu poprawiającego jakość przestrzeni miejskiej („Projekt”).
Projekt wybrany do realizacji powinien przede wszystkim wprowadzić nowe zrównoważone sposoby projektowania i korzystania z przestrzeni miejskiej, poprawiających jakość życia mieszkańców, dostosowanych do przewidywanych scenariuszy rozwoju miast w przyszłości.
Niezbędną cechą projektów konkursowych musi być możliwość ich zrealizowania.
Ponadto projekty zgłoszone w konkursie powinny posiadać następujące cechy:  innowacyjność, ekologiczność, zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju.

2. Nagroda, realizacja Projektu

Zwycięski Projekt otrzyma dofinansowanie na realizację w wysokości 100.000 zł (netto). Dysponentem środków na realizację są Organizatorzy. Środki finansowe na realizację Projektu nie będą przekazywane bezpośrednio osobie/zespołowi realizującemu Projekt.  Wydatki na realizację Projektu będą fakturowane na Fundację i będą realizowane przez Fundację do kwoty 100.000 zł.
Osoba/zespół, którego Projekt zostanie wybrany do realizacji otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 10.000 zł. Kwota nagrody zostanie powiększona o należne podatki.
Organizator może dopuścić do konkursu projekty, których koszt realizacji przekroczy kwotę 100.000 zł, o ile uczestnik Konkursu zgłaszający projekt wykaże, realne źródła dodatkowego finansowania Projektu. 

3. Uczestnicy Konkursu

Konkurs skierowany jest do architektów, urbanistów, designerów, organizacji społecznych, wspólnot obywatelskich i innych osób (studentów lub absolwentów szkół projektowych o dowolnym profilu) lub organizacji, które chcą zmieniać i unowocześniać przestrzeń miejską.
W Konkursie mogą wziąć udział zespoły. W składzie każdego zespołu musi być przynajmniej jeden architekt lub absolwent lub student szkoły projektowej o dowolnym profilu.

4. Zgłoszenia do Konkursu

Zespoły spełniające wymogi opisane powyżej, chcące wziąć udział w Konkursie, muszą do dnia 28 lutego 2014 r. przesłać na adres konkurs@beczmiana.pl swój Projekt. Zgłoszenie musi zawierać pliki ważące w sumie nie więcej niż 15 MB. Projekt musi zawierać:

 1. Opis wybranego zagadnienia (z listy przedstawionej poniżej) dotyczącego przestrzeni miejskiej i pisemne uzasadnienie, w jaki sposób Projekt poprawi jakość życia mieszkańców w danym obszarze – nie więcej niż 2 strony A4;

  Lista zagadnień:

  • mobilność miejska
  • zrównoważony rozwój
  • ekologia 
  • recykling
  • rewitalizacja przestrzeni
  • bezpieczeństwo
  • energia
  • estetyka
  • komunikacja w przestrzeni miejskiej 
  • czas wolny
  • systemy parkingowe
 2. projekt architektoniczny lub inny;
 3. wizualizacje realizacji Projektu w formie plików pdf lub jpg;
 4. wskazanie proponowanej lokalizacji Projektu;
 5. harmonogram realizacji Projektu (wyszczególnienie ile czasu potrzeba na realizacje konkretnych działań);
 6. szczegółowy budżet realizacji Projektu, jeśli kwota realizacji będzie przekraczała 100. 000 zł należy podać uzupełniające źródła dofinansowania;
 7. dane wszystkich członków zespołu:
  • imię,
  • nazwisko,
  • adres do korespondencji,
  •  numer telefonu,
  •  a w przypadku członka zespołu będącego architektem lub absolwentem kierunku projektowego – dane o szkole i kierunku, które członek zespołu ukończył,
 8. życiorysy wszystkich członków zespołu;
 9. zgodę na przetwarzanie danych osobowych podpisaną przez każdego członka zespołu, tj.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie dotyczących mnie danych zawartych w niniejszym e-mailu przez Fundację Nowej Kultury Bęc Zmiana z siedzibą w Warszawie (00-533), ul. Mokotowska 65/7, w celu realizacji projektu BMW URBAN/TRANSFORMS oraz wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych BMW Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w tym celu.

Przesłanie zgłoszenia oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
Projekty powinny być wynikiem samodzielnej pracy członków zespołu. Wysyłając Projekt każdy zespół zapewnia, że Projekt nie narusza praw osób trzecich i że będzie on mógł być zrealizowany. W razie wątpliwości zespołu, czy Projekt nie narusza praw osób trzecich, zespół powinien powstrzymać się od przesłania Projektu.
Projekt musi spełniać wymogi określone polskim prawem, które umożliwią pozyskanie wszystkich wymaganych zgód na wdrożenie Projektu.

5. Jury

W skład Jury Konkursu wchodzą

 • Reinier de Graaf – główny architekt  i partner w biurze projektowym OMA, założonym przez Rema Koolhaasa. OMA z główną siedzibą w Rotterdamie, ma swoje oddziały w Nowym Jorku, Pekinie, Hong Kongu i Ad-Dauha, i realizuje projekty w ponad 35 krajach na całym świecie. Reinier de Graaf urodził się w Holandii, dołączył do OMA w 1996 roku. Jako partner OMA jest odpowiedzialny za wiele projektów budowlanych w Europie, Rosji, Skandynawii i na Bliskim Wschodzie. De Graaf nadzoruje też pracę AMO – think tanku badawczo-projektowego, będącego odpowiednikiem praktyki architektonicznej realizowanej przez OMA. AMO działa w dziedzinach takich jak media, socjologia, technika, energia, marki, moda , publikowanie i projektowanie graficzne. De Graaf jest odpowiedzialny za rosnące zaangażowanie AMO w planowaniu zrównoważonego rozwoju i odnawialnych źródeł energii.
 • Bogna Świątkowska — prezes Fundacji Nowej Kultury Bęc Zmiana.
 • Edwin Bendyk — dziennikarz, publicysta i pisarz, dyrektor Ośrodka Badań nad Przyszłością w Collegium Civitas. Członek zespołu pisma „Polityka”. Zajmuje się  tematyką cywilizacyjną oraz relacjami między nauką i techniką a polityką, gospodarką, kulturą, życiem społecznym.  Prowadzi blog Antymatrix. Jego ostatnia książka to “Bunt Sieci” (Warszawa 2012) poświęcona protestom anty-ACTA, z-ca kierownika Działu Naukowego tygodnika POLITYKA
 • Aleksandra Wasilkowska – architektka, wiceprezeska Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP. Prowadzi pracownię w Warszawie. W 2010 roku reprezentowała Polskę wspólnie z artystką Agnieszką Kurant na XII Międzynarodowym Biennale Architektury w Wenecji projektem Emergency Exit. Zajmuje się architekturą na styku sztuki i nauki. Jej projekty i instalacje były realizowane m.in. w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Narodowej Galerii Sztuki Zachęta, Instytucie Awangardy, Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie i Tbilisi, Nowym Teatrze w Warszawie, Bunkrze Sztuki w Krakowie, Chelsea College of Art and Design w Londynie, Seoul Art Center w Korei, a także wyróżniane w konkursach, między innymi na modernizację placu Grzybowskiego w Warszawie, ogrodu w Pontivy we Francji i najlepszą przestrzeń teatralną na festiwalu Boska Komedia w Krakowie. Wykłada i prowadzi warsztaty studenckie m.in. na studiach Sztuka/Przestrzeń Publiczna/ Demokracja, OSSA. Autorka książki Warszawa jako struktura emergentna przygotowanej we współpracy z prof. Andrzejem Nowakiem, wydanej w ramach cyklu Ekspektatywa przez Fundację Bęc Zmiana w 2009 r. W 2013 ukazała się jej nowa publikacja Architektura cienia o architekturze, sztuce i ekonomii (wyd. Fundacja Inna Przestrzeń).
 • Grzegorz Piątek – krytyk architektury i kurator, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej (2006). Kurator wystaw: w pawilonie polskim na XI Biennale Architektury w Wenecji Hotel Polonia. The Afterlife of Buildings, nagrodzonej Złotym Lwem za najlepszą ekspozycję narodową (z Jarosławem Trybusiem, 2008), Open:Poland. Architecture and Identity w Royal Institute of British Architects, Londyn (z Robem Wilsonem, 2009), Modernizacion na festiwalu PhotoEspana (z J. Trybusiem, 2010). Autor artykułów o architekturze, designie i mieście oraz tekstów w książkach i katalogach, m.in. Notes from Warsaw (Warszawa 2007), Wallpaper City Guide. Warsaw (Londyn 2008), Hotel Polonia. The Afterlife of Buildings (Warszawa, 2008), Architektura Polska/Polen Architektur (Wiedeń 2008). Autor (z J. Trybusiem) przewodnika Warschau. Ein thematisches Fuhrer durch Polens Hauptstadt (Stuttgart 2009) i mapy Use It. Warsaw (Warszawa 2008, 2009, 2011, 2012 – 4 wydania). Od 2005 do 2011 redaktor w miesięczniku „Architektura-murator”. Autor cykli wykładów o architekturze w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (od 2008). Laureat Dorocznej Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za 2008 rok oraz dyplomu Ministra Spraw Zagranicznych za promocję Polski na świecie (2009). Autor aplikacji Warszawy w konkursie o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016 (2011).

6. Wybór zwycięzcy

Jury spośród wszystkich prawidłowych zgłoszeń wybierze zwycięzcę Konkursu. Jury ogłosi zwycięzcę konkursu oraz wyróżnione projekty do dnia 7.04.2014 r.

Kryteria formalnej oceny Projektów:

 • projekt zgłoszony w wyznaczonym terminie;
 • zgłoszenie zawiera wszystkie wymagane informacje.

Zgłoszenia, które nie przejdą oceny formalnej pozytywnie, nie będą rozpatrywane.
Zgłoszenia, które spełnią kryteria formalne zostaną ocenione merytorycznie.

Kryteria oceny merytorycznej Projektów:

 • zgodność z założeniami konkursu — skuteczność poprawy jakości życia w mieście;
 • możliwość realizacji Projektu (tj. realna koncepcja zgodna z obowiązującymi przepisami);
 • innowacyjność;
 • oryginalność;
 • zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju
 • uwzględnienie relacji człowiek – miasto
 • realistyczny budżet realizacji projektu w rozbiciu na poszczególne działania

Jury przy uzasadnieniu wyboru zwycięzcy może podać uwagi i wskazówki dotyczące procesu realizacji projektu.

Jury spośród wszystkich prawidłowych zgłoszeń wybierze 10 najlepszych Projektów, które będą zaprezentowane podczas wystawy(„Wystawa”). Wystawa odbędzie się wiosną 2014 roku. Dokładny termin wystawy zostanie ustalony do końca marca 2014 roku i podany do wiadomości publicznej na stronie internetowej konkursu. Jury zastrzega sobie możliwość wyboru i prezentacji innej liczby Projektów

7. Ogłoszenie zwycięzcy i uczestników Wystawy

Wszystkie zespoły, których Projekty były oceniane merytorycznie zostaną poinformowani drogą mailową o wynikach Konkursu. Informacja o wynikach Konkursu zostanie przesłana uczestnikom do dnia 07.04.2014 r. oraz podana do wiadomości publicznej na stronie internetowej Konkursu.

8. Prawa do Projektów

Zespoły, w tym każdy z członków zespołu, zgadzają się, aby Projekty, bez otrzymywania dodatkowego wynagrodzenia, były wykorzystywane w celach promocyjnych Konkursu i marki BMW, w szczególności, aby zostały zaprezentowane podczas Wystawy oraz zostały wykorzystane w materiałach informacyjnych BMW lub Fundacji dotyczących konkursu.
Każdy z członków zespołu wyraża zgodę na wykorzystanie jego danych oraz wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego podczas Wystawy w celu informowania  i promowania Konkursu i Wystawy.
Warunki i przebieg realizacji zwycięskiego projektu będą określone w odrębnej umowie.

8. Finansowanie realizacji projektu

Warunkiem sfinansowania zwycięskiego projektu przez Fundację jest zawarcie przez zwycięski zespół umowy z Fundacją, regulującej m.in. zobowiązanie zwycięskiego zespołu do przystąpienia do realizacji Projektu i sposób sfinansowania realizacji Projektu.
W razie odmowy zawarcia wyżej wskazanej umowy przez zwycięski zespół Jury wskaże inny Projekt i zespół, któremu zostanie przyznana Nagroda i który będzie uznany ze zwycięzcę.

9. Prywatność

Uczestnictwo w Konkursie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych członków zespołu. Członkowie zespołu zgłaszający się do Konkursu proszeni są o przesłanie w ramach zgłaszanego Projektu, razem z pozostałymi wymaganymi informacjami, zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie dotyczących mnie danych zawartych w niniejszym e-mailu przez Fundację Nowej Kultury Bęc Zmiana z siedzibą w Warszawie (00-533), ul. Mokotowska 65/7, w celu realizacji projektu URBAN/TRANSFORMS oraz wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych BMW Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w tym celu.

10. Zastrzeżenie poufności

Administratorem danych zebranych przy zgłoszeniu do konkursu BMW/URBAN/TRANSFORMS jest Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana z siedzibą w Warszawie (00-533), ul. Mokotowska 65/7.
Dane osobowe podawane są dobrowolnie przez osoby, których dane dotyczą i będą przetwarzane przez Fundację Nowej Kultury Bęc Zmiana z siedzibą w Warszawie (00-533), ul. Mokotowska 65/7 dla celów przeprowadzenia konkursu BMW/URBAN/TRANSFORMS, w tym dla marketingu tego Konkursu. W tym celu administrator danych może udostępniać je BMW Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Przetwarzanie danych będzie odbywało się na papierze oraz w zautomatyzowanych systemach komputerowych, w szczególności będzie przeprowadzane za pomocą poczty tradycyjnej oraz poczty elektronicznej.
Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, natomiast jest również konieczne dla wzięcia udziału w Konkursie. Odmowa podania danych osobowych dotyczących uczestnictwa uniemożliwia przeprowadzenie procedur dotyczących uczestnictwa i w związku z tym, jeśli osoba, której dane dotyczą, zdecyduje się nie podawać swoich danych osobowych, nie będzie mogła uczestniczyć w Konkursie.
Dane osobowe gromadzone w procesie zgłoszenia do Konkursu będą przetwarzane przez osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych, odpowiedzialne za administrację Konkursu.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania. Osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do żądania zaprzestania wszelkiego wykorzystywania danych z naruszeniem przepisów prawa, jak również do wycofania swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

BMW/URBAN/TRANSFORMS